Nr pisma Nazwa pisma Wydział WF Wydział ZSiT
1. Zaświadczenia:
1.01 Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypełnienia przez studenta przenoszącego się do innej uczelni wszystkich obowiązków wynikających z przepisów organizacyjno porządkowych  Akademii PDF PDF
2. Przeniesienia:
2.00 Zgoda na przeniesienie się studenta do innej uczelni – poprzedzona podaniem wraz z uzasadnieniem oraz dotychczasowym indeksem i kartą obiegową,
PDF
2.01 Zgoda na przeniesienie się studenta z innej uczelni – poprzedzona podaniem wraz z uzasadnieniem oraz dotychczasowym indeksem i oświadczeniem o zobowiązaniu się do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych, w wyznaczonym przez dziekana terminie PDF PDF
2.02 Przeniesienie w ramach tego samego kierunku studiów ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne PDF PDF
2.03 Przeniesienie w ramach tego samego kierunku studiów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne PDF

PDF

2.04 Przeniesienie w ramach tego samego kierunku studiów z dotychczasowej specjalności na inną specjalność PDF

PDF

2.05 Przeniesienie na inny kierunek studiów w Akademii PDF

PDF

3. Dodatkowy kierunek i dodatkowa specjalność:
3.01 Podjęcie studiów na kolejnym kierunku PDF

PDF

3.02 Podjęcie studiów na kolejnej specjalności w ramach tego samego kierunku studiów PDF

PDF

4. Dodatkowe przedmioty:
4.01 Zgoda na uczestnictwo w zajęciach w Akademii z przedmiotów nieobjętych planem studiów danego kierunku studiów PDF

PDF

4.02 Zgoda na studiowanie wybranych przedmiotów z semestrów wyższych objętych programem studiów PDF

PDF

4.03 Zgoda na studiowanie przez studenta innej uczelni przedmiotów w Akademii PDF

PDF

5. IPSPN:
5.01

Przyznanie prawa do studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania – IPSPN

PDF

PDF

6. IOS:
6.01 Przyznanie prawa do studiowania według indywidualnej organizacji studiów – IOS PDF

PDF

7. Zaliczenie komisyjne:
7.01 Zaliczenie komisyjne - decyzja kierownika katedry
PDF

PDF

7.02 Zaliczenie komisyjne - w sytuacji, gdy osobą dokonującą zaliczeń jest kierownik jednostki wraz z określeniem komisji PDF

PDF

7.03 Odwołania studenta od decyzji kierownika katedry lub samodzielnego zakładu o niezarządzeniu zaliczenia komisyjnego PDF

PDF

8. Egzamin poza sesją:
8.01 Decyzja o wyznaczeniu w porozumieniu z egzaminatorem terminu egzaminu poza sesją egzaminacyjną w przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na egzaminie PDF

PDF

9. Egzamin komisyjny:
9.01 Zarządzenie egzaminu komisyjnego wraz z określeniem komisji - poprzedzone wnioskiem studenta, zgłaszającego zarzuty, co do obiektywizmu oceny lub naruszenia formy lub zasad przeprowadzenia egzaminu
PDF

PDF

10. Praktyki i obóz w innym terminie:
10.01 Zezwolenie na odbycie praktyki w innym terminie w kolejnym semestrze PDF

PDF

10.02 Zezwolenie na uczestnictwo w obozie w innym terminie w kolejnym semestrze PDF

PDF

11. Brak zaliczenia semestru:
11.01 Przedłużenie sesji PDF

PDF

11.02 Powtarzanie przedmiotu PDF

PDF

11.03 Powtarzanie semestru PDF

PDF

11.04 Przeniesienie na ten sam kierunek studiów niestacjonarnych z powodu niezaliczenia semestru PDF

PDF

12. Skreślenie z listy studentów:
12.01 Decyzja o skreśleniu z listy studentów (rezygnacja studenta) PDF

PDF

13. Reaktywacja:
13.01 Decyzja o wznowieniu studiów PDF

PDF

13.02 Decyzja o wznowieniu studiów bez obowiązku uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów oraz uzupełniania różnic programowych PDF

PDF

14. Urlopy:
14.01 Urlop krótkoterminowego PDF

PDF

14.02 Urlop długoterminowego PDF

PDF

14.03 Zgoda na uczestnictwo urlopowanego studenta w zajęciach oraz zgoda na przystępowanie do zaliczeń oraz egzaminów PDF

PDF

15. Praca i egzamin dyplomowy:
15.01 Wyznaczenie nowego terminu złożenia pracy dyplomowej PDF

PDF

15.02 Wyznaczenie przejmującego obowiązki kierującego pracą dyplomową w przypadku dłuższej nieobecności dotychczasowego PDF

PDF

16. Duplikat:
16.01 Zgoda na wydanie duplikatu dokumentu PDF

PDF

17. Praktyki:
17.01
Zaliczenie praktyki w związku ze spełnieniem wymogu określonego w Uchwale AR001-4-IX/2007 Senatu AWF Katowice z dnia 18 września 2007 roku w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki oraz innych ustaleń związanych z realizacją studenckich praktyk zawodowych
PDF
 

Wzory podań na Wydziale Fizjoterapii:

Przedłużenie sesji zaliczeniowej

WORD


Przedłużenie sesji egzaminacyjnej
Powtarzanie przedmiotu

WORD


Ponowne powtarzanie przedmiotu

WORD


Powtarzanie semestru

WORD


 
Statut Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
PDF
Regulamin Studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PDF
Regulamin Pomocy Materialnej dla Studentów
PDF
Uchwała Rady Wydziału Fizjoterapii w sprawie zasad studiowania wg IOS i IPSPN PDF
Uchwała Rady Wydziału WF w sprawie zasad studiowania wg IOS i IPSPN PDF
Uchwała Rady Wydziału ZSiT w sprawie zasad studiowania wg IOS i IPSPN PDF

Zasady bezpieczeństwa w obiektach i na terenie Akademii PDF
Regulamin wjazdu i parkowania na terenie Akademii PDF
 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
WYDARZENIA:
Brak wydarzeń
poprzednim miesiącu lipiec 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 26 1
week 27 2 3 4 5 6 7 8
week 28 9 10 11 12 13 14 15
week 29 16 17 18 19 20 21 22
week 30 23 24 25 26 27 28 29
week 31 30 31
partnerzy.gif